ÊÀÊ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÜÑß Ê ÈÃÐÅ ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
ÊÀÊ ÇÀÏÎËÍÈÒÜ ÔÎÐÌÓ ÑÁÎÐÀ ÎÒÂÅÒÎÂ (*.XLS)

 ðîëèêå ïîêàçàíî êàê çàïîëíÿòü ôîðìó ñáîðà îòâåòîâ êîíêóðñà Èíôîçíàéêà.
 Äëÿ êîíêóðñà ÑÏÀÑÀÒÅËÈ âñå äåëàåòñÿ àíàëîãè÷íî.
Мы в социальных сетях: присоединяйтесь к нам!
Инфознайка в Моем Мире Инфознайка ВКонтакте Инфознайка на Facebook Инфознайка на Google+ Инфознайка на Twitter Инфознайка на Telegram Инфознайка на Одноклассниках Инфознайка в ЖЖ